Arborist, tase 4 kutse taotlemine

15.10.18
 • Kutseeksameid korraldatakse kutsekorra järgi ning minimaalselt üks kord aastas. Nii Luua Metsanduskooli lõpetanutele kui töömaailmast kutsetunnistuste taotlejatele on eksamiprotseduur sama.
 • Väljaantavad kutsetunnistused on tunnustatud Eesti Vabariigi kutsesüsteemi poolt. 
 • Vastavust välismaa kutsesüsteemiga hinnatakse tööandja ja välismaal kutsesüsteemi edendav asutus. Eesti kutsetunnistuste inglise keelsed lisad leiate SA Kutsekoda kutseregistrist.
 
Kes on ja mida peab oskama Arborist, tase 4 kutsetunnistuse taotleja?
Arborist, tase 4 kutsestandard

Arborist, tase 4 hindamisstandard

EMPL hindamiskomisjonid koostöös Luua Metsanduskooliga võtavad vastu eksameid järgmistel kuupäevadel ja tingimustel:
 

1. Kontaktisikud  ja eksamite ajad

Arborist tase 4 kutseeksam ning kutse taastõendamise eksam toimub 17.-19.10.2018 algusega kell 12.00 Luua Metsanduskoolis.
Eksamile registreerumine SIIN
Dokumentide saatmine: eksam@luua.ee 
 

2. Dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on vabade kohtade olemasolu ja järgmiste dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit koolides asuvatele kontaktisikutele, digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel:
 
 1. Üks kolmest: a) Koolituse läbimist tõendav dokument, b) vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul piisab tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud arboristi kutsetunnistus(t)e koopia(d);
 2. Allkirjastatud avaldus(kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 4. maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
 5. erialane uurimus (vt. hindamiskriteeriumid ja uuri lisaks Luua Metsanduskoolist);
 6. Raietööline tase 2 või Raietööline, tase 3 kutsetunnistuse koopia.

3. Kutseeksami sisu

Kutseeksami juhend. Täidetav tervisedeklaratsioon.

3.1. Valikvastustega teooria test (edaspidi valikvastustega test)

Taotleja tõendab kompetentse sooritades kuni 40. küsimusest koosneva valikvastustega testi. Küsimused säilitatakse eksamikomisjoni poolt ning neid ei avalikustata eksaminandidele enne eksamit. Küsimusi on koostatud varuga. Valik iga konkreetse eksami testküsimustiku komplekteerimiseks tehakse enne eksamit kooskõlastatult eksamikomisjoni esimehega.

3.2. Kirjalik erialane uurimus (edaspidi juhtumi analüüs)

Taotleja koostab konkreetset arboristi tööga seotud probleemi lahkava kirjaliku uurimuse, mis sisaldab nii arboristi töö teoreetilisi aluseid kui välitööde tulemusi ja kirjeldusi. Uurimuse mahuks on orienteeruvalt 20 lehekülge ning seda kaitstakse komisjoni ees.
Kutseõppeasutuses arboristi eriala omandanud taotlejad, kes on koostanud kirjaliku lõputöö, võivad taotleda selle ülekandmist ja arvestatuks lugemist. Lävend on ületatud, kui töö sisu on kooskõlas tänapäevaste puuhoolduspõhimõtetega ning sisaldab uut, autori poolt välja töötatud informatsiooni.

3.3. Praktilised ülesanded

Taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Juhul, kui eksaminandil ebaõnnestub mõne eksamiülesande sooritamine, siis on tal õigus teha 1 aasta jooksul ebaõnnestunud ülesande kordussooritus, tingimusel, et ebaõnnestunud sooritusi ei olnud rohkem kui 1. Kui eksaminandil ebaõnnestus rohkem kui 1 ülesande sooritus, tuleb tal korduseksami käigus uuesti sooritada kõik eksamiülesanded.

4. Kutse taastõendamine

Kutse taastõendamise eksam toimub 19.10.2018 algusega kell 9 Jõgeva mõisa pargis. GOOGLE MAPS

Kutsetunnistuse aegumisel tuleb kutse taastõendada ning selleks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Taotleja isikut tõendava dokumendi koopia (id-kaart või pass);

 2. Tõendid/tunnistused taastõendamisele eelneva kolme aasta jooksul läbinud erialaste täiendkoolituste kohta (vähemalt 40h);

 3. Allkirjastatud avaldus;

 4. Taotlejale varasemalt antud kutsetunnistuse koopia;

 5. Portfoolio kolme taastõendamisele eelneva aasta jooksul tehtud tööde kohta;

 6. Kehtiva esmaabitunnistuse koopia;

 7. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Taastõendamise eksam koosneb kahest osast:

 • portfooliost (kolme viimase aasta tööd);
 • praktilistest ülesannetest.

Taastõendamise eksamijuhend. Täidetav tervisedeklaratsioon

Portfoolio tuleb esitada hiljemalt 17.09.2018 aadressile eksam@luua.ee ning eksamipäeval tuleb sama töö kaasa võtta kas väljaprinditud kujul või CD-plaadil.

5. Kutseeksami tasu

Arborist, tase 4 kutsetunnistuse eksamitasu 278 eurot.

Osaeksamite hinnad leiab täpsemalt siit.

Arboristi, tase 4 taastõendamise eksamitasu 155 eurot. 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank AS : a/a: EE392200221046781188
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi
Riigilõiv peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.
 
Ettevõtetele/FIE-dele väljastatakse arved EMPL-i poolt, selleks palun kirjutage kutseandjale Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit info@empl.ee, tel 656 7643.
 
Toimetaja: KERLI HANSING