Metsandussektori õpilaste ja õpetajate õpiränne erialaste oskuste täiendamiseks Euroopas


Projekti juhtpartner: Luua Metsanduskool

Kontakt: Katri Ahtijäinen Katri.Ahtijäinen@luua.ee

Partnerid: Jyväskylä Jämsa College, Ogres tehnikums, HBLA für Forstwirtschaft Bruck/Mur

 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks osalejate tasemel on nende kompetentside arendamine vastavalt EKR tasemele. Õpilaste puhul toimub kompetentside arendamine kutsestandardi ja selle kaudu õppekavades ettenähtud väljunditest ja tegevusnäitajatest lähtuvalt, lisandväärtusena ka kultuuritundlikkuse, keelepädevuse arendamine, mis kõik kokku annab õpilastele suuremad konkurentsieelised tööturul hakkamasaamiseks. Õpetajate puhul on eesmärgiks on täiendada oma erialaseid ja pedagoogilisi kompetentse, et uute väljundipõhiste õppekavade järgi õpetamine oleks efektiivsem ning et hoida oma taset vastavalt ametikohale nõutule ja/või seda tõsta.

 

Projekti oodatavad tulemused

Projekt võimaldab täita kooli eesmärki rahvusvahelise kompetentsikeskusena, samas täidab ka elukestva õppe strateegia 2020 eesmärke kutsehariduse arengusuundade vallas:  1) muutunud õpikäsitus - uute ja uuendatud õppekavade realiseerimiseks, arendamiseks on vajalik õpetajate pädevuste arendamine, täiendamine. Väljundipõhised õppekavad nõuavad õpetajatelt suuremat töömaailmas toimuvaga kursis olekut, mille puhul õpetajate stažeerimine aitab kvaliteedi tõstmisele kaasa; 2) elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus - projekt võimaldab kaasata senisest enam tööandjaid õppetöö läbiviimisesse ja rahvusvahelisus annab sellele laialdasema ja sügavama mõõtme. Selline õpiränne aitab kaasa praktikasüsteemi arendamisele, sh õpilaste kompetentside süsteemsele arendamisele (alates õpilaste, kooli ja tööandjatevahelisest suhtlusest), mida toetab projektis rakendatav ECVETi süsteem;  3) võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv - projektil on oluline osa kõikidele soovijatele võrdse võimaluse tagamisel, st et projekti finantsiline tugi on ainus võimalus paljudele õpetajatele ja õpilastele arendada end rahvusvahelisel tasandil ja tasemel. See lisab olulist motivatsiooni nii töötamiseks ja õppimiseks ning viimase puhul vähendab ka koolist väljalangevust.

Õpilased praktikal kutseõppeasutuses: 35

Haridustöötajad õppimas/õpetamas: 10

 

Programm:

Erasmus+ K1

Aasta

2017

Projekti periood:

01.09.2017 – 31.08.2019

Projeksti staatus:

Aktiivne

Fondi toetuse summa:

68 446 €

 

Kuidas minna?