Luua Metsanduskool korraldab läbirääkimised metsamaterjali müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingu alusel

1.11.14

Metsamaterjali müük kokkuleppehinnaga korraldatakse Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord" alusel.

Läbirääkimiste objektiks on Luua Metsanduskool majandatavast riigimetsast ajavahemikul jaanuar 2015 kuni detsember 2017 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga 10600 m3, mis jaguneb: 350 tm kuuse jämedat saepalki diam +26 cm, 1500 tm kuuse saepalki diam 16-42 cm, 700 tm kuuse peenpalki diam 9-16 cm, 150 tm männi majapalki diam +26 cm, 1600 tm männi saepalki diam 16-58 cm , 600 tm männi peenpalki 9-16 cm, 700 tm kase vineeripakku diam 18-42 , 500 tm kase saepalki diam 16-52 cm, 200 tm haava saepalki diam 16-60 cm, 100 tm lepa saepalki diam 14-42 cm, 500 tm metsakuiva ja madalakvaliteedilist okaspuupalki diam 14-42 cm, 250 tm männi ja kuuse latti diam 5-11 cm, 1800 tm kase paberipuud, 900 tm kuuse paberipuud, 400 tm männi paberipuud ja 350 tm haava paberipuud.  

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga pakkuja ladu (sadam, raudtee estakaad, tootmiskompleksi laoplats)  Eesti Vabariigi territooriumil. Luua Metsanduskool korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul.

Läbirääkimistele kutsutakse järgmistele nõuetele vastavad juriidilised isikud:

a)pakkuja, kellel 24. novembri 2014. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada asukohamaa pädeva riigiasutuse vastav tõend.

b)pakkuja, kes on 24. novembri 2014. a seisuga täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;

c)pakkuja, kelle põhitegevusala on leht- ja/või okaspuupalkide töötlemine, metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus) või puidu toormaterjali ning puidul põhineva biokütuse ost-müük või puidu töötlemine või puittoodete ost-müük

d) pakkuja, kes on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas esitada enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikiri või tasuda Luua Metsanduskooli kontole tagatisraha summas, mis vastab lepingu maksetähtajale vastava koguse pooleteistkordsele väärtusele koos käibemaksuga

Pakkuja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 24. novembril 2014. a kell 10:00 aadressil Luua Metsanduskool, Luua, Palamuse vald, 49203 Jõgevamaa, ümbrikule kirjutada märgusõna " KESTVUSLEPING".

Pakkuja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:

a)pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress);

b)kinnitus nõusoleku kohta käesoleva pakkumise tingimustega, sealhulgas juurde lisatud müügilepingu vormis sisalduvate ning veebilehel www.luua.kovtp.ee  Metsanduskooli avaldatud Luua metsamaterjali müügi tüüptingimustega;

c)soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas;

d)ülevaade metsamaterjalile esitatavatest kvaliteedinõuetest, sealhulgas soovitud diameetrivahemik, pikkused;

e)pakutav(ad) tarnetingimus(ed) DAT Incoterms® 2010 alusel ja tarnekoht;

f)metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia, mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamise viis);

g)pakutav müügilepingu tagatis ja maksetähtaeg;

h)esmane hinnapakkumus €/m3 ilma käibemaksuta pakkuja laos perioodil 01.01.2015 - 31.03.2015, koos pakutava tarnetingimuse ja -koha aadressiga. Hinnapakkumuse jõusoleku aeg peab olema 60 päeva alates 24.11.2014;

i)esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.10.2014 või 2013. a majandusaasta aruanne;

j)info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemisettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);

k)info 2012. ja 2013. aastal töödeldud ning 2014. a kavandatud metsamaterjali koguste töötlemise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;

l)läbirääkimistel pakkujat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud pakkujat esindama volitatud isik.

Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kahe nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega kirjalikult läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.

Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.

Luua Metsanduskool  tugineb pakkumiste hindamisel Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord" § 18 sätestatud kriteeriumitele.

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta lisainformatsiooni saab tel +372 515 8372 või e-posti aadressil  peep@luua.ee

Müügi korraldaja on Luua Metsanduskool, aadress Luua, Palamuse vald, Jõgevamaa, 49203 www.luua.ee

Teemaga seotud dokumendid leiad SIIT