25.10.17

Luua Metsanduskool  korraldab läbirääkimised  lehtpuupalgi, okaspuupalgi, paberi- ja küttepuidu müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingu alusel

Läbirääkimised korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord".

Läbirääkimiste objektiks on Luua Metsanduskooli majandatavast riigimetsast (Luua ja Tihemetsa metskonnas) ajavahemikul 1. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2020 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga kuni 6000 m3 kuusepalki, 7600 m3 männipalki, 3400 m3 kasepalki, -vineeripakku ja -spoonipakku, 600 m3 haavapalki ja 200 m3 lepapalki,  3200 m3 kasepaberipuitu, 3400 m3 kuusepaberipuitu, 1300 m3 männipaberipuitu, 2200 m3 haavapaberipuitu, 700 m3 metsakuiva ja madalakvaliteedilist okaspuupalki, ja 3 000 m3 küttepuitu . Metsamaterjalide kogused metsandike kaupa on toodud lisas 1 „Metsamaterjali kogused kestvuslepingute läbirääkimiseks aastateks 2018-2020" ning esitatud veebilehel https://luua.ee/. Metsamaterjali kogustele kehtivad RMK  virnmaterjalide standardis ja RMK palkide standardis  (avaldatud www.rmk.ee ) toodud mõõtmise ja kvaliteedi hindamise juhised.

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga ostja ladu. Luua MK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub teostama ostja, kui puudub võimalus sõltumatu mõõtmise läbiviimiseks.

Läbirääkimistele kutsutakse juriidilised isikud, kes vastavad järgmistele tingimustele:  

1.      Ettevõtjad, kes on 15. novembri 2017. a seisuga täitnud viimase kolme aasta jooksul Luua MK ees võetud kohustused 1;

2.      Ettevõtjad, kellel 15. novembri 2017. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend;

3.      Ettevõtjad, kes kinnitavad, et esitavad enne lepingu jõustumist krediidiasutuse garantiikirja või Luua MK poolt aktsepteeritud muu tagatise;

4.      Ettevõtjad, kelle sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning veebilehel https://luua.ee/  avaldatud Luua MK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse.

¹ Lepingud, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

Lisatingimus leht- ja/või okaspuupalgi  ostusoovi korral:

·         Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis leht- ja/või okaspuupalki ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte.

Lisatingimus paberipuidu ostusoovi korral:

 • Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis leht- ja/või okaspuupaberipuitu ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka kuulub äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt metsamaterjali, puidu toormaterjali või puittoodete ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus).

Lisatingimus küttepuidu ostusoovi korral:

 • Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka kuulub äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus).

Ettevõtja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 16. novembril 2017. a kell 10:00 aadressil Luua Metsanduskool, Luua, Palamuse vald, 49203, ümbrikule kirjutada märgusõna "Kestvusleping".

Digitaalselt allkirjastatult võib sooviavalduse esitada hiljemalt 16. novembril 2017. a kell 10:00 e-postiga aadressile info@luua.ee

Ettevõtja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:

1.      ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aasdress);

 1. kinnitus nõusoleku kohta käesoleva kuulutuse juurde lisatud müügilepingu vormis sisalduvate ning veebilehel  https://luua.ee/ avaldatud Luua MK metsamaterjali müügi tüüptingimustega;
 2. soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas;

4.      Kuuse ja männipalkide ja kase saepalgi, vineeri ja spoonipaku hinnapakkumine esitada diameetrigruppide lõikes alljärgnevalt:

5.      kuusepalk        diameeter  5 – 9,9 cm;

6.                              diameeter 10 – 12,9 cm;

7.                                         diameeter 13 – 17,9 cm;

8.                                         diameeter 18 – 24,9 cm;

9.                                         diameeter  25+ cm;

10.  männipalk       diameeter   5 – 9,9 cm;

11.                         diameeter 10 – 12,9 cm;

12.                         diameeter 13 – 17,9 cm;

13.                         diameeter 18 – 22,9 cm;

14.                         diameeter 23 – 27,9 cm;

15.                         diameeter 28+ cm;                  

 1. kase palgil ja vineeri- ja spoonipakul
 2.                         diameeter 12-17,9 cm
 3.                         diameeter 18- 21,9 cm
 4.                         diameeter 22+cm
 5. pakutav(ad) tarnetingimus(ed) Incoterms® 2010 alusel ja tarnekoht;
 6. metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia, mõõtmise ja mõõtmisandmete edastamise kiirus ja viis);
 7. pakutav maksetähtaeg;
 8. esmane hinnapakkumus €/m3 tarnetingimusel DAT ostja laos perioodil 01.01.2018 - 31.03.2018 ilma käibemaksuta koos tarnekoha aadressiga;
 9. esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 30.08.2017, börsiettevõtetel viimase avaldamise seisuga;
 10. info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemisettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);
 11. info 2015. ja 2016. aastal ostetud ning 2017. a kavandatud palgi ja/või paberi- ja/või küttepuidu koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;
 12. läbirääkimistel ettevõtjat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud ettevõtjat esindama volitatud isik.

Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.

Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.

Luua MK tugineb pakkumiste hindamisel Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord" §18 sätestatud kriteeriumitele ning veebilehel https://luua.ee/ avaldatud Luua MKi puiduturustusstrateegiale.

Osalustasu 100 €  kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele EE891010220034796011 viitenumber 2100010493, selgitusse märkida „Luua Metsanduskooli kestvuslepingu osalustasu".

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta lisainformatsiooni saab telefonil +372 5158372 või e-postil peep@luua.ee .

Lisad

1.      Metsamaterjali müügikogused 2018-2020

2.      Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimused

3.      Metsamaterjali müügilepingu vorm

4.      Metsamaterjalide veotariifid

5.      Pakkumiste hindamiskriteeriumid

6.      BM Trada Eesti OÜ kinnituskiri PEFC  metsamajanduse sertifitseerimise auditi läbiviimise kohta Luua MKs.

Müügi korraldaja on Luua Metsanduskool, aadress Luua, Palamuse vald, Jõgevamaa 49203, https://luua.ee/