Metsur tase 4 kutse taotlemine

Kutsetaotlejale:

Kutseeksameid korraldatakse kutsekorra järgi ning minimaalselt üks kord aastas. Nii Luua Metsanduskooli lõpetanutele kui töömaailmast kutsetunnistuste taotlejatele on eksamiprotseduur sama.

Väljaantavad kutsetunnistused on tunnustatud Eesti Vabariigi kutsesüsteemi poolt. 

 

1. Eksamile tuleb ennast eelregistreerida vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. 

2. Kõik vajalikud dokumendid peavad olema eelsaadetud hindamiskomisjonile aadressil eksam@luua.ee. Pealkirjaks palume märkida "Metsur tase 4 kutseeksami dokumendid". 

Korduseksamile tulijad ei pea enam uuesti kõiki dokumente saatma, välja arvatud avaldus.

3. Tasu makstakse EMPLile (allpool). Maksekorralduse peal peab olema märgitud, kelle eest on tasutud ja kas tegemist on korduseksamiga ja millise osaeksamiga. Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

4. Eksamil kontrollitavad teadmised on lahti kirjeldatud Metsur 4 kutsestandard ja Metsur 4 hindamisstandardis.

5. Eksamid toimuvad Luua Metsanduskoolis, kui ei ole märgitud registreerimisvormil teisiti. 

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. 

6.    Eksamite ajad

Luua Metsanduskoolis toimub metsur, tase 4 kutseeksam järgmisel kuupäeval:

21.06.2018  Registreerimiseks klikake kuupäeval!

Kutseeksam algab kell 9.00 Luua Metsanduskooli õppehoone ruumis 217.

7.    Dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on vabade kohtade olemasolu ja korrektselt vormistatud (aadress kuhu saadetakse kutsetunnistus) dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit koolides asuvatele kontaktisikutele. Dokumendid võivad olla saadetud nii tavakirja teel kui meilile eksam@luua.ee. Pealkirjaks palume märkida "Metsur tase 4 kutseeksami dokumendid". 

Eksamile tulekuks palun esitada järgmised dokumendid:

1. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) ja

2. Isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia ja

3. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta ja

4. Kehtiv esmaabikoolituse läbimist tõendav dokument (koopia).

5. Erialast haridust tõendava dokumendi koopia või vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri

6. Nõuetekohaselt vormistatud portfoolio

7. Raietööline, tase 3 kutsetunnistuse koopia

8.    Kutseeksami tasu

Metsur 4 kutsetunnistuse eksamitasu 148 eurot.
Taastõendamise tasu on 106 eurot.
 
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank AS : a/a: EE392200221046781188
Selgitus: Metsur 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi
 
Riigilõiv peab olema jõudnud EMPL arvele 5 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

Teave eksamile minevate inimeste nimede, eksami kuupäeva ja arve maksja andmete kohta peab jõudma ettevõtete esindajatelt kontaktisikule vähemalt 7 päeva enne eksamit. Ettevõtetele/FIE-dele väljastatakse arved EMPL-i poolt. info@empl.ee

9. Muud küsimused

Tunnistuse kättesaamine
Luua Metsanduskooli hindamiskomisjon saadab eksami protokolli Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidule. Kutsekorra järgi on EMPLil selleks aega 30 tööpäeva.
Tunnistus väljastatakse ja saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) tähitud kirjaga.
 
Kus kehtib kutsetunnistus?
 
Kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.
Lisainfo välismaal kehtivuse, kutsestandardite ja hindamisstandardite kohta Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidult.