15.06.17

Vastuvõtu plaan 2017. aastaks

Õppekavarühm Õppekava kood Õppekava nimetus Õppeliik

Õppekava pikkus 

(EKAP)

Õppevorm
Aiandus UUS Puukoolimajandus 4. tase 90 töökohapõhine ja kaugõpe
Aiandus 130557 Maastikuehitaja 4. tase 120 päevaõpe
Aiandus 130557 Maastikuehitaja 4. tase 120 kaugõpe
Aiandus 132977 Maastikuehitaja 4. tase (kutsekeskharidus) 180 päevaõpe
Aiandus 130557 Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja 4. tase 60 kaugõpe
Metsandus 131657 Arborist 4. tase 90 töökohapõhine ja kaugõpe
Metsandus 141417 Meisterarborist (osakutse puutaimede hindaja) 5. tase 60 kaugõpe
Metsandus 130518 Metsakasvatus 3. tase 60 kaugõpe
Metsandus 132917 Metsur 4. tase (kutsekeskharidus) 180 päevaõpe
Metsandus 130357 Metsur 4. tase 120 päevaõpe
Metsandus 130357 Metsur 4. tase 120 kaugõpe
Metsandus 135025 Metsandusspetsialist 5. tase 60 kaugõpe
Metsandus 132937 Forwarderioperaator 4. tase (kutsekeskharidus) 180 päevaõpe
Metsandus 132957 Harvesterioperaator 4. tase (kutsekeskharidus) 180 päevaõpe
Metsandus 130517 Harvesterioperaator 4. tase 120 päevaõpe
Metsandus 130497 Forwarderioperaator 4. tase 120 päevaõpe
Reisimine, turism 141790 Matkajuht 4. tase 120 kaugõpe

 

Kutseõppeasutuse seaduse järgi jaguneb õppevorm statsionaarseks (päevaõppeks) ja mittestatsionaarseks (kaugõppeks)

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud Eesti formaalhariduse kvalifikatsioonide paigutumine EKR-i tasemetel, samuti ametirühmade seos EKR-i tasemetega. (Allikas: Kutsekoda

Formaalhariduslikud kvalifikatsioonid EKR tase Ametirühmad ja kutsed
Toimetuleku õppekava lõputunnistus 1  

Lihtsustatud õppekava

Põhikooli lõputunnistus 2. taseme kutseõppe

tunnistus (põhihariduse nõudeta)

2 Lihttöölised (näit. abiaednik, raietööline)
3. taseme kutseõppe tunnistus (põhihariduse nõudeta)
3 Seadme- ja masinaoperaatorid, oskustöötajad ja käsitöölised, teenindus- ja müügitöötajad, aednikud (näit. elektroonikaseadmete koostaja tase 3, hooldustöötaja tase 3, ehituspuusepp tase 4, fotograaf tase 4...)

Gümnaasiumi lõputunnistus

4. taseme kutseõppe tunnistus

Kutsekeskharidusõppe tunnistus

4 Seadme- ja masinaoperaatorid, oskustöötajad ja käsitöölised, teenindus- ja müügitöötajad, aednikud (näit. elektroonikaseadmete koostaja tase 3, hooldustöötaja tase 3, ehituspuusepp tase 4, fotograaf tase 4...)
5. taseme eriharidusõppe tunnistus 5 Oskustöötajad-meistrid, tehnikud, teenindus- ja müügitöötajad, ametnikud, esmatasandi juhid (näit. automaatik-tehnik, geodeet, kosmeetik, müügikorraldaja...)

Bakalaureusekraad

Rakenduskõrghariduse diplom

6

Spetsialistid,

Keskastme juhid (näit. arhiivaar, ekspedeerija, konsultant, arhitekt...)

Magistrikraad 7 Spetsialistid, juhid (näit. IT-juht, kliiniline psühholoog, volitatud arhitekt...)
Doktorikraad 8 Tippspetsialistid, tippjuhid (näit. kohtuarst, volitatud arhitekt-ekspert...)