Raietöölise 3. taseme kutseeksamile registreerimine ja info

21.02.19

Kutsetaotlejale:

1. Eksamile tuleb ennast eelregistreerida vähemalt 5 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 12 inimest, maksimaalselt 25.

2. Kõik vajalikud dokumendid peavad olema eelsaadetud hindamiskomisjonile aadressil eksam@luua.ee. Pealkirjaks palume märkida "Raietööline tase 3 kutseeksami dokumendid (kuupäev mil ekam toimub)". 

Korduseksamile tulijad ei pea enam uuesti kõiki dokumente saatma, välja arvatud avaldus.

3. Tasu makstakse EMPLile (allpool). Maksekorralduse peal peab olema märgitud, kelle eest on tasutud ja kas tegemist on korduseksamiga ja millise osaeksamiga. Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

4. Eksamil kontrollitavad teadmised on lahti kirjeldatud Raietööline 3 kutsestandard ja Raietööline 3 hindamisstandardis.

5. Eksamid toimuvad Luua Metsanduskoolis, kui ei ole märgitud registreerimisvormil teisiti. Kaasa oma turvavarustus (turvapüksid, turvasaapad, täiskomplektne kiiver) ja töövahendid (mootorsaag, kiil, langetuslabidas jne).

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi. Ettevõtte soovil võib 12 soovija olemasolul teha eraldi eksami ka venekeelsena.

Vajadusel saab teoreetilise testi vene- või ingliskeelsena.

Kutseksamil on täiskomplekt turvavarustus (turvapüksid, turvasaapad, täiskomplektne kiiver) kohustuslik. Kaasa võtta töövahendid (mootorsaag, kiil, langetuslabidas jne). Turvavarustust mitteomavad saadetakse eksamilt ära!

Kutseeksamid algavad kell 9.00 Luua Metsanduskooli praktikahoone juures.

1.    Eksamite ajad

Luua Metsanduskoolis toimuvad gruppide täitumisel raietöölise 3. taseme kutseeksamid järgmistel kuupäevadel:

Eksami ajad selguvad märtsi alguses

Registreerimiseks klikake sobival kuupäeval!

2.    Dokumendid

Eksamile pääsemise eelduseks on vabade kohtade olemasolu ja korrektselt vormistatud (aadress kuhu saadetakse kutsetunnistus) dokumentide saatmine 5 päeva enne eksamit koolides asuvatele kontaktisikutele. Dokumendid võivad olla saadetud nii tavakirja teel kui meilile eksam@luua.ee. Pealkirjaks palume märkida "Raietööline tase 3 kutseeksami dokumendid (kuupäev mil eksam toimub)". 

1.     Üks kolmest: a) Koolituse läbimist tõendav dokument, b) vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul piisab tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud raietöölise kutsetunnistus(t)e koopia(d).

2.     Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

3.     Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

4.     maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;

5.     esmaabi koolituse läbimist tõendav dokument (juhilubade taotlemisel läbiti koolitus => saatke juhiloa või koolituse koopia; sõjaväes ja kaitseliidus läbitakse kursused => kirjutage kinnitus, et olete läbinud koolituse, raietööliste koolitustel olete läbinud esmaabi bloki jne).

3.    Kutseeksami tasu

Raietööline 3 kutsetunnistuse eksamitasu 119 eurot.
Järeleksamite eksamitasud: teoreetiline test 49€, proovitükid 49€ ja langetamine 49€.
Juhul kui kaks osa eksamist uuesti sooritamisel 98€  ja kui kolm osa eksamist siis 119.
 
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank AS : a/a: EE392200221046781188
Selgitus: Raietööline 3, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi
 
Riigilõiv peab olema jõudnud EMPL arvele 5 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

Teave eksamile minevate inimeste nimede, eksami kuupäeva ja arve maksja andmete kohta peab jõudma ettevõtete esindajatelt kontaktisikule vähemalt 5 päeva enne eksamit. Ettevõtetele/FIE-dele väljastatakse arved EMPL-i poolt. info@empl.ee

 

4. Muud küsimused

Tunnistuse kättesaamine
Luua Metsanduskooli hindamiskomisjon saadab eksami protokolli Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidule. Kutsekorra järgi on EMPLil selleks aega 30 tööpäeva.
Tunnistus väljastatakse ja saadetakse EMPLi poolt kutse taotleja poolt avaldusse märgitud aadressile (isiklik, tööandja, kool vms) tähitud kirjaga.
 
Kus kehtib kutsetunnistus?
 
Kutsetunnistus on inglise keeles lahti kirjeldatud siin.
Lisainfo välismaal kehtivuse, kutsestandardite ja hindamisstandardite kohta Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidult.
 

Raietööline I ja Raietööline 3 on mõlemad sobivad RMK hangete jaoks. 
1.1.  töötada kuni 31.03. 2014 töötajatega, kellele on omis raietöölise või metsuri kutsetunnistus või muu dokument, mis tõendab kett- või võsasaega töötamise koolituse läbimist käesoleva hankega tellitavate tööde teostamiseks; töötada alates 01.04.2014 töötajatega, kellele on omistatud raietöölise või metsuri kutsetunnistus.

RMK-ga seonduvate küsimuste kontaktisik on Teiega töövõtulepingu sõlminud RMK regiooni metsakasvatusjuht. 

Toimetaja: KERLI HANSING