Vastuvõtu tähtajad

  • Päevane õpe (statsionaarne)

15.05.–05.07.18 

Tutvu vastuvõtu täpsema ajakavaga.

  • Sessioonõpe (mittestatsionaarne)

02.06.–19.08.18

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

1.    ID- kaart või pass, välismaalasest õpilaskandidaadi korral dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või -õiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;

2.    Avaldus (vormi leiad SAIS-ist);

3.    Digitaalne dokumendifoto (tehakse koolis kohapeal hiljemalt esimesel sessioonil);

4.    Põhi- või keskharidust tõendav dokument (nt kooli lõputunnistuse originaal või originaali alusel koolis kinnitatud koopia). NB! Hariduse lõpudokumentide andmed on Eesti Hariduse Infosüsteemi registris alates 2004. aastast, mis tähendab, et alates 2004.a nõutava või sellest kõrgema haridustaseme lõpetanud isikud ei pea esitama lõputunnistust paberkandjal;

 

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

5.    Tõend (või selle koopia) õpilase tervisliku seisundi kohta (väljastatud tervishoiuteenust osutava isiku poolt)

6.    Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, mis tuleb täita omakäeliselt koolis kohapeal või digitaalselt allkirjastatult laadides SAISi avalduse juurde. Lapsevanema nõusoleku alusfaili täitmiseks, digitaalseks allkirjastamiseks ja SAISi laadimiseks leiad siit.

Lisadokumente ootame kandidaatidelt, kellel SAISi kaudu avaldust esitades ei ole võimalik:

  • saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid 5. juuliks või
  • lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatud vanemate nõusolekut, tervisetõendit.

 

5. taseme jätkuõppesse kandideerimisel tuleb lisaks punktidele 1-3 esitada

  • Keskharidust tõendav dokument (originaal või originaali alusel koolis kinnitatud koopia);
  • kutsetunnistus või vastav märge lõputunnistusel (4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse)

 

4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutsele vastavaid kompetentse kontrollitakse vajadusel katsetel.

 

Mittestatsionaarse ja statsionaarse töökohapõhise õppe õpilaskandidaatidel, kellel ei ole vaja teha vastuvõtukatseid, palume tuua nõutud dokumendid kooli hiljemalt 17.08.18.

Avaldusi saab esitada vastuvõtu e-keskkonas SAIS või kooli kantseleis E–N 9.30–12 ja 13–16 ja R 9.30–12 ja 13–15.

 

Lisainfo telefonil +372 776 2126, e-post: vastuvott@luua.ee

Luua Metsanduskooli vastuvõtueeskiri 2017/2018. õppeaastal