21.01.19

Vastuvõtu plaan 2019/20. õppeaastaks

Eriala

Tase

Õppevorm

Vastuvõtmise alus

Arborist

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

erialane test sh motivatsioonikiri

Forvarderioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Forvarderioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Harvesterioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Harvesterioperaator

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

üldteadmiste küsimustik

Maastikuehitaja

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

üldteadmiste küsimustik

Maastikuehitaja

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

-

Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja) (oktoobrist)

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

-

Matkajuht

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

test ja essee

Puittaimede hindaja (novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne

puittaimeliikide määramise test, vestlus

Metsakasvatus

kolmanda taseme kutseõpe

mittestatsionaarne

-

Metsur

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Statsionaarne-koolipõhine

-

Metsatehnik

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne

motivatsiooni küsimustik

Metsamajanduse spetsialist (novembrist)

viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

mittestatsionaarne

erialane test

Puukooliaednik

 

neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

mittestatsionaarne, statsionaarne töökohapõhine

motivatsiooni küsimustik


Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 

Erialane test metsanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi.

Motivatsiooniküsimustik - Küsimustikus on küsimusi erialaste tööde ja tööriistade kohta.

Test ja essee - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.

Üldteadmiste küsimustik - Küsimustikus on matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt küsimused.

 

Kutseõppeasutuse seaduse järgi jaguneb õppevorm statsionaarseks (päevaõppeks) ja mittestatsionaarseks (sessioonõppeks)

 

8-tasemelise Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) kohta saad rohkem infot kutsekoja veebilehelt.